logo

Үйл ажиллагаа

Тус албаны Криминалистикийн шинжээч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Басхүү "Хууль зүйн ухааны " МАГИСТР боллоо.

Тус албаны Криминалистикийн шинжээч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Басхүү "Хууль зүйн ухааны " МАГИСТР боллоо. 

Тус албаны Криминалистикийн шинжээч, цагдаагийн дэслэгч Ц.Басхүү "Хууль зүйн ухааны " МАГИСТР боллоо.