logo

Бидний тухай

Эрхэм зорилго

  • 2018-08-21

Шинэ дэвшилтэт техник технологи бүхий лабораторийг ашиглаж шинжилгээ хийж, хууль зүйн үндэслэл бүхий дүгнэлт, магадлагаа гаргах, мэргэшсэн албан хаагчдыг үр дүнтэй тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

дэлгэрэнгүй . .

Зорилт

  • 2018-08-21

Байгууллага нь дор дурдсан үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана.

  • Байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх,
  • Лабораториудад орчин үеийн шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах,
  • Шинжээч мэргэжилтний мэдлэг боловсролыг байнга дээшлүүлж ур чадварыг ахиулах, дотоодын урт, богино хугацааны сургалтад хамруулж хөгжингүй орнуудын холбогдох сургууль, байгууллагуудтай хамтарч ажиллах,
  • Үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлж, иргэдэд хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх.    
дэлгэрэнгүй . .